การศึกษาประสิทธิภาพการเหนี่ยวนำให้เกิดแคลเซียมคาร์บอเนต ของไซยาโนแบคทีเรียชนิด Synechococcus TISTR 9352 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารสำหรับซ่อมแซมวัสดุก่อสร้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรไพลิน ประยูรพงษ์, โยษิตา ช่วงชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย, มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาพบว่าไซยาโนแบคทีเรียชนิด Synechococcus มีความสามารถในการเหนี่ยวนำให้เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตในสารละลายได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงวางแผนการศึกษาทดลอง เพาะเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรียชนิด Synechococcus TISTR 9352 ในอาหารเหลวและอาหารแข็ง โดยทำการศึกษาการเจริญเติบโต รวมถึงลักษณะทางชีววิทยา จากนั้นจึงนำไปเลี้ยงในอาหารที่มีส่วนผสมของแคลเซียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้นต่างกัน เพื่อศึกษากระบวนการเหนี่ยวนำให้เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต ในขั้นตอนสุดท้ายได้วางแผนทดลองนำสารละลายผสมที่เตรียมขึ้นมาทดสอบการสร้างแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อปิดรอยแตกร้าวที่ทำขึ้นในคอนกรีตบล็อคตัวอย่าง ทางคณะผู้จัดทำคาดหวังว่าผลจากการศึกษาจะเป็นย้อมูลสำคัญและเป็นแนวทางในการพัฒนากรบวนการที่มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมวัสดุก่อสร้างต่อไป