การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลาย Polypropylene ในวัสดุจำลองเส้นใย PP + TiO2 P25 ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพร ชื่นศิริเวช, มหาโชค จุมพรม, ธัญสุดา น้ำชม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สวิชญา เหลาโชติ, สมยศ รัตนไพบูลย์กิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ผู้คนหันมาสวมหน้ากากอนามัยกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหน้ากากอนามัยที่นิยมใช้กันนั้น มีส่วนผสมสำหรับการขึ้นรูปมาจากพลาสติกโพลิโพรไพลีนเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งทำให้ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี และมีแนวโน้มเป็นขยะที่ทำลายยากเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ของมนุษย์และสัตย์ในระยะยาว ซึ่งไทเทเนียมไดออกไซด์ เกรด P25 เป็นตัวดูดซับแสงและตัวเร่งปฏิกิริยา photocatalytic จะทำให้สามารถย่อยสลายสารมลพิษอินทรีย์ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ ทำให้สามารถลดระยะเวลาการย่อยสลายลงได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิด ต้องการลดระยะเวลาในการย่อยสลายโพลิโพรไพลีนในหน้ากากอนามัย จะผสมโพลิโพรไพลีนและไทเทเนียมไดออกไซ์ P25ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน เป็นแผ่นวัสดุจำลองเส้นใยด้วยเครื่องอิเล็กโตรสปินนิ่ง หลังจากนั้นจะนำไปตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกล เช่น การต้านแรงดึง การกันน้ำ ดูลักษณะรูปร่างจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเเบบส่องกราด เพื่อดูอัตราส่วนการขึ้นรูปที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และตรวจสอบการย่อยสลายต่าง ๆ โดยนำหลอดไฟ UVB ติดตั้งในกล่องทึบแสง และนำวัสดุจำลองเส้นใยไปใส่ในกล่องทึบแสง เปิดหลอดไฟเป็นเวลา 2 อาทิตย์ และสังเกตความแตกต่างระหว่างก่อนการย่อยและหลังการย่อยสลาย เช่น สี มวล คุณสมบัติเชิงกลต่าง ๆ ตรวจสอบคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำจากเครื่อง FTIR และลักษณะรูปร่างจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เป็นต้น