ตาข่ายห่อลองกองจากเส้นใยผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนวรรณ ปุย, นารีมาน เจะโนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คนึงนิตย์ ไชยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ลองกองเป็นไม้ผลหลักที่สำคัญของภาคใต้แต่ปัจจุบันเกษตรกรและพ่อค้าประสบกับปัญหาข้อจำกัดในเรื่องอายุการเก็บรักษาลองกอง เนื่องจากลองกองเป็นไม้ผลที่มีอายุสั้นประมาณ 4-6 วัน เมื่อมีการส่งออกจะทำให้ลองกองมีผิวคล้ำ และผลหลุดร่วงง่าย เมื่อผลผลิตถึงมือผู้บริโภค พบว่าไม่เป็นไปตามความต้องการ ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าของลองกองด้วย

ผู้จัดทำได้มองเห็นถึงสภาพปัญหาและมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาโดยการผลิตตาข่ายห่อลองกองจากเส้นใยผักตบชวาขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพที่ดีให้กับลองกอง และสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยผลิตตาข่ายห่อลองกองจากเส้นใยผักตบชวาตามความยาวของช่อลองกอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เกรด

1.เกรด A สีขาว (ไทเทเนียมไดออกไซด์) กว้าง 14 cm ยาว 24 cm หนา 1.5 ml

2.เกรด B สีเขียว (โครเมียมออกไซด์) กว้าง 10 cm ยาว 17 cm หนา 1.5 ml

3.เกรด C สีเหลือง (แคดเมียมซัลไฟด์) กว้าง 8 cm ยาว13 cm หนา 1.5 ml

จากการทดสอบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์พบว่าบรรจุภัณฑ์สามารถรับแรงกระแทกจากการขนส่งได้โดยที่ช่อลองกองไม่ได้รับความเสียหาย ไม่เกิดรอยช้ำบริเวณผิวของเปลือกลองกอง และบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม