ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภคภายในหอพักนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมจิรา กั่วพานิช, อัดดานัน มรรคาเขต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุลยา สามัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภคภายในหอพักนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จากตัวอย่างน้ำที่ใช้ในการตรวจสอบครั้งนี้ เป็น น้ำที่ใช้อุปโภคใน 6 หอพักในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ได้แก่ หอพักอาดัง หอพักเภตรา หอพักธารปลิว หอพักปาหนัน หอพักกล้วยไม้และหอพักธาราสวรรค์ โดยน้ำที่นำมาตรวจสอบเป็นน้ำที่นักเรียนใช้อุปโภคเป็นกิจวัตร โดยมีวิธีการตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์จำนวน 12 เกณฑ์ในการวัดคุณภาพของน้ำ ประกอบด้วย อุณหภูมิของน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้าของน้ำ ความเค็ม ค่าออกซิเจนจะลายน้ำ

ค่าของแข็งละลายทั้งหมด ความขุ่น สารแขวนลอย ค่าความต้องการออกซิเจนของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ความกระด้าง จุลินทรีย์และแบคทีเรียในน้ำ และสิ่งเจือปนในน้ำ เพื่อวัดคุณภาพของน้ำในหอพัก และ สะท้อนปัญหาของระบบกรองน้ำในหอพัก เพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง