ตู้ยืดอายุผักผลไม้ระหว่างรอขายจากอัลตราโซนิค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ พูนสิน, พชรพล แช่มช้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพลินจิต กิตติยงวิวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ตู้ยืดอายุผักผลไม้ระหว่างรอขายด้วยอัลตร้าโซนิค มีวัตถุประสงค์ คือ

  • เพื่อสร้างตู้ยึดอายุผักผลไม้ระหว่างรอขายด้วยอัลตร้าโซนิค

  • เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตู้ยึดอายุผักผลไม้ระหว่างรอขายด้วยอัลตร้าโซนิค

โดยตู้ยืดอายุผักผลไม้ระหว่างรอขายด้วยอัลตร้าโซนิคชิ้นนี้เป็นการนำหลักการของคลื่นอัลตราโซนิคมาปรับใช้เพื่อจะช่วยยืดอายุผักผลและไม้ และสามารถกำหนดอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมแก่ผักผลไม้ในแต่ละชนิด ทำให้สามารถเก็บรักษาผักและผลไม้ได้นานมากยิ่งขึ้น โดยผู้จัดทำได้ออกแบบเป็นตู้และใส่เครื่อง Air humidifier เข้าไป เพื่อสร้างคลื่นอัลตร้าโซนิคที่มีความถี่สูงทำให้โมเลกุลของน้ำแตกตัวเป็นไอน้ำและลอยตัวสูงขึ้นทำให้อุณหภูมิภายในตู้ลดลงและมีความชื้นที่เหมาะสมตามชนิดของผักผลไม้ เพื่อทดแทนการใช้น้ำแข็งในการถนอมผักผลไม้ซึ่งอาจมีสารปนเปื้อนและไม่สามารถควบคุมความชื้นได้ทำให้มั่นใจได้เกี่ยวกับความสะอาดและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมกับผักผลไม้จริง และศึกษาประสิทธิภาพของโครงงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิ ความชื้น ระยะเวลาที่ผักผลไม้สามารถคงความสดโดยการเก็บบันทึกข้อมูลและนำข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ำแข็งและการใช้โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้ และจะนำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้ไปให้แม่ค้าผลไม้ในโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ใช้งานจริง เพื่อจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแม่ค้าผลไม้มาปรับปรุงและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้ต่อไปในอนาคต