เครื่องตรวจวัดระดับน้ำท่วมบนท้องถนน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราเมศ ฉิมเกื้อ, กษิดิ์เดช บุญเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมิกา ทองสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ทำให้ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ เช่น อำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอควนโดน เป็นต้น และน้ำที่ท่วมส่วนใหญ่จะล้นตลิ่งแล้วมาท่วมบนท้องถนน ซึ่งน้ำที่ท่วมถนนจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น น้ำเข้าเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ดับส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์และทำให้เกิดอุบัติติเหตุบนท้องถนนได้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่ขับรถไม่สามารถทราบถึงความตื้นลึกของบริเวณที่มีน้ำท่วมขังบนท้องถนนทางด้านหน้าได้ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงคิดเครื่องตรวจวัดระดับน้ำท่วมขึ้นมาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหานี้ โดยนำเครื่องตรวจวัดระดับน้ำท่วมไปตั้งบนท้องถนนที่มีรถสัญจรผ่านไปมา และบอกให้ทราบว่าขณะนี้บนพื้นถนนข้างหน้าเกิดน้ำท่วมบนถนนและบอกให้รูว่าน้ำที่ท่วมนั้นอยู่ในระดับใด รถประเภทไหนบ้างที่สามารถเคลื่อนสัญจรผ่านไปได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดระดับน้ำท่วมบนท้องถนน 2. เพื่อประดิษฐิ์เครื่องจรวจวัดระดับน้ำท่วมบนท้องถนน