เครื่องชะลอการสุกของกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮาริซ วารีรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สินีนาฏ ธรรมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วยหอมเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เกษตรกรจึงนิยมปลูกกันมาก กล้วยหอมเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่สุกเร็ว ทำให้มีผลต่อการนำไปขายต่างประเทศ แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน คณะผู้จัดทำจึงมีการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการประดิษฐ์เครื่องชะลอการสุกของกล้วย เพื่อที่จะเก็บรักษากล้วยให้สดนานที่สุด โดยสังเกตเห็นว่าแสงจากหลอดไฟที่มีอุณหภูมิสูงมีส่วนช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เมตาบอลิซึมต่างๆ อีกทั้งยังมีผลต่อการทำงานของสารแอนติออกซิแดนท์และคุณภาพของกล้วย และเนื่องจากประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่น KIDBRIGHT เราจึงได้นำKIDBRIGHTมาเป็นอุปกรณ์สำหรับอ่านค่าอุณหภูมิภายในชิ้นงาน โดยเริ่มการทดลองจากการแบ่งกล้วยออกเป็นเป็น 4 ชุด, (1) กล้วยหอมในสภาพปกติ, (2) อบกล้วยหอมนาน 10 นาที, (3) อบกล้วยหอมนาน 20 นาที (4) อบกล้วยหอมนาน 30 นาที ด้วยอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส