เครื่องตากแห้งพลังงานความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติคุณ มาสุข, รัชพล หวันเก, จีฮาน หลังยาหน่าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสรา สำเร, ศศิมา พรหมช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ ลดเวลาการตากแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ช่วยถนอมอาหารหรือ ผลผลิตทางการเกษตรให้มีระยะเก็บที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักการทำอาหารให้แห้งคือไล่น้ำหรือ ความชื้นของน้ำที่ยังมีอยู่ในอาหารหรือผลิตผลทางการเกษตรออกไปแต่ยังมีความชื้นเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร เล็กน้อยซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้วิธีแบบเก่าโดยการตากแดดผึ่งลม แต่บางครั้งสภาพอากาศมีความชื้นสูง หรือในฤดูฝนการตากแดดและผึ่งลมจะทำไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่สะอาดเนื่องจากฝุ่น ละอองในขณะตากและการรบกวนจากแมลง

จากการศึกษาการทดลอง เครื่องตากแห้งพลังงานความร้อน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตากแห้งพลังงานความร้อน พบว่า น้ำหนักของกล้วยก่อนทดสอบอยู่ที่ 400 กรัม ทำการทดสอบในเครื่องตากแห้งพลังงานความร้อน เวลา 3 ชั่วโมง อุณหภูมิเฉลี่ย นอกตู้อบ 27 ในตู้อบเฉลี่ย 75 น้ำหนักของกล้วยหลังจากทดสอบ น้ำหนักของกล้วยหลังจากเอาออกจากเครื่องตากแห้งพลังงานความร้อนเหลือ 200 กรัม เมื่อเปรียบเทียบกับกับการตากกล้วยด้วยวิธีแบบเก่าที่ใช้เวลา 3 วันในการตาก(ตากเฉพาะตอนมีแดด) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องตากแห้งพลังงานความร้อนมีประสิทธิสูงเป็นอย่างมาก มากกว่าการตากแบบดั่งเดิม

หมายเหตุ : กล้วยเป็นแค่ตัวอย่างการทดลอง การตากอาหาร