การตรวจวัดดัชนีความสมบูรณ์ในดินจากไส้เดือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พสิษฐ์ศักดิ์ กลางประพันธ์, นิรุธชา สนสุพรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาไส้เดือนที่มีผลต่อคุณภาพของดิน

เพื่อศึกษาความแตกต่างของดินของไส้เดือนแต่ละชนิด

ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาผลที่เปลี่ยนไปของแร่ธาตุในดิน ศึกษาไส้เดือนอยู่ 3 พันธุ์ คือ AFRICAN NIGHT CRAWLER,BLUE WORM, PHEREEGUANATIMA แร่ธาตุที่ศึกษาคือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)