การตรวจวัดความสดของหอยแครงด้วยแอนโทไซยานินจากข้าวสีนิลและกะหล่ำปลีม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทิตา แวดล้อม, ปานวาด ดีดวงพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กึ่งกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการบริโภคหอยแครงเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีการทดสอบความสดของหอยแครงสำหรับผู้บริโภค งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพอลิเมอร์เมทริกซ์ที่สามารถตรวจวัดความสดของหอยแครงโดยใช้สารแอนโทไซยานินที่เก็บได้จากเศษกะหล่ำปลีแดงและข้าวสีนิลแช่น้ำ เมทริกซ์โพลิเมอร์ถูกสร้างขึ้นจากสารแอนโทไซยานิน สารสกัดแอนโทไซยานินที่สร้างขึ้นจากข้าวสีนิลและกะหล่ำปลีแดงมีคุณสมบัติที่สามารถใช้ตรวจวัดความสดของหอยแครง เพื่อสร้างวิธีที่ยั่งยืนและประหยัดในการตรวจวัดความสดของหอยแครงและตรวจวัดความสดของหอยแครงเพื่อที่จะบริโภคได้แบบมีคุณภาพ