การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลปภา จิรัปปภา, ธัญรดา แสงพิศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบทางเดินหายใจเป็นระบบที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซให้กับสิ่งมีชีวิต ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ จึงจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาและตรวจวินิจฉัยอย่างถูกวิธี ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงมีการจัดทำโครงงานการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจในมนุษย์ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยประเมินระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยด้วยการฟังเสียงภายในปอด โดยการใช้ Stethoscope และนำเสียงที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ว่ามีความสัมพันธ์กับอาการที่เกี่ยวข้องระบบทางเดินหายใจแบบใด ทำให้สามารถวินิจฉัยอาการความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีความแม่นยำ ซึ่งนำไปสู่การรักษาอย่างถูกต้อง