น้ำหมักชีวภาพจากผักปลอดสารพิษเร่งการเจริญเติบโตของพืชสวนครัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา นิลสุข, ครองขวัญ ทองอินทร์, อนงค์นภา ทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

จากการปลูกผักบุ้ง พริก ผักชี ต้นหอม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 ซึ่งมีน้ำหมักทั้งหมด 5 สูตรสำหรับรดผักทั้ง 4 ชนิด มีส่วนประกอบดังนี้ สูตรที่ 1 คะน้า มะเขือเทศ มะเฟือง น้ำพด.7 พด.5 อีเอ็ม กากน้ำตาล สูตรที่ 2 พริกชี้ฟ้าแดง พริกหยวก พริกเขียว น้ำ พด.7 พด.5 อีเอ็ม กากน้ำตาลสูตรที่3 ผักกาด ฟัก บวบ น้ำ พด.7 พด.5 อีเอ็ม กากน้ำตาล สูตรที่4 มะนาว สับปะรด มะกรูด น้ำ พด.7 พด.5 อีเอ็ม กากน้ำตาล สูตรที่5 กล้วย ชมพู ต้นกล้วย น้ำ พด.7 พด.5 อีเอ็ม กากน้ำตาล

จากการศึกษาและคำนวณจากค่าเฉลี่ยได้ผลสรุปว่า น้ำหมักสูตรที่ 4 ให้ผลดีที่สุด จากการศึกษาและคำนวณจากค่าเฉลี่ย การเจริญเติบโตของผักบุ้ง มีค่าเฉลี่ยความสูง ดังนี้ สูตรที่ 1 มีความสูงเฉลี่ย 26.6 สูตรที่ 2 มีความสูงเฉลี่ย 27.80 สูตรที่ 3 มีความสูงเฉลี่ย 28.14 สูตรที่ 4 มีความสูงเฉลี่ย 32.62 สูตรที่ 5 มีความสูงเฉลี่ย 29.82 การเจริญเติบโตของของพริก มีค่าเฉลี่ยจำนวนผลผลิต ดังนี้ สูตรที่ 1 มีจำนวนผลผลิตเฉลี่ย 9.87 สูตรที่ 2 มีจำนวนผลผลิตเฉลี่ย 8.19 สูตรที่3 มีจำนวนผลผลิตเฉลี่ย 10.29 สูตรที่ 4 มีจำนวนผลผลิตเฉลี่ย 12.18 สูตรที่5 มีจำนวนผลผลิตเฉลี่ย 10.92 การเจริญเติบโตของผักชี มีค่าเฉลี่ยความสูง ดังนี้ สูตรที่1 มีความสูงเฉลี่ย 34.65สูตรที่2 มีความสูงเฉลี่ย 32.802 สูตรที่3 มีความสูงเฉลี่ย 31.668 สูตรที่4 มีความสูงเฉลี่ย 37.8 สูตรที่5 มีความสูงเฉลี่ย 34.524 การเจริญเติบโตของต้นหอม มีค่าเฉลี่ยความสูง ดังนี้ สูตรที่1 มีความสูงเฉลี่ย 47.67สูตรที่2 มีความสูงเฉลี่ย 51.156 สูตรที่3 มีความสูงเฉลี่ย 53.592 สูตรที่4 มีความสูงเฉลี่ย 57.498 สูตรที่6 มีความสูงเฉลี่ย 54.684 โดยเป็นผลมาจาก มะนาว สับปะรด มะกรูด เป็นตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตของผักทั้งสี่ชนิดทำให้ผลผลิตของผักที่รดน้ำหมักสูตรที่ 4 มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตมากที่สุด