น้ำหมักเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา พงษ์เสน่ห์, ฉัตรดาว เกิดธนนันท์, ศศิกานต์ มุ่งหมาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักกาดหอม ผักกวางตุ้ง และผักกาดหิ่น ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากใบสะเดา เปลือกสับปะรด มะเฟือง ใบสาบเสือ เปลือกทุเรียน กระท้อน ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักชนิดต่างๆ ลดการใช้สารเคมี และการใช้วัตถุดิบธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงงานนี้ได้แนวคิดมาจากสมาชิกในกลุ่มเนื่องจากได้พบเห็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัวเป็นส่วนใหญ่ มักจะใช้สารเคมีเพื่อเร่งให้พืชผักเจริญเติบโตเร็ว ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้หาวิธีที่จะช่วยเกษตกรลดการใช้สารเคมี และหันมาพึ่งน้ำหมักจากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และทำให้ผักเจริญเติบโตได้ดีใกล้เคียงกับการใช้สารเคมี