การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาไหลจากอาหารธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทรพร จีรจิตต์, ณัชพล คนหลัก, ภานุวัฒน์ ชินวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจวิภู เรืองศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานชีววิทยา เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาไหลจากอาหารธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปลาไหล เพื่อนำมาลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน และสอดคล้องกับแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสอบถามชาวบ้านใกล้เคียง และได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับปลาไหลมากมาย จึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับปลาไหลได้ศึกษา เพิ่มพูนความรู้ที่ตนมี และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด