ภาชนะบรรจุอาหารจากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา แฝงเพ็ชร, ศิรประภา อรอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้เวลาในการย่อยสลายมากและกำลังเป็นปัญหาในปัจจุบัน

คณะผู้จัดทำจึงศึกษาและนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับพลาสติกมากที่สุดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน