ภาชนะดูดซับน้ำมันในอาหารจากต้นธูปฤๅษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาภา ศรีแก้ว, จิดาภา อรรค​สังข์​

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นำดอกต้นธูปฤๅษีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ช่วยในการดูดซับน้ำมัน