ระบบการแจ้งเตือนการทำงานของเครื่องซักผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุธิตา อยานนท์, อรวรา ทองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์