การศึกษาการขึ้นรูปของถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวรินทร์ วงศ์คะสุ่ม, สิริกร พลงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานการศึกษาการขึ้นรูปถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย เนื่องถ่านกัมมันต์มีสมบัติเป็นตัวดูดซับที่ดีทั้งโลหะหนัก สีย้อมผ้า และอื่นๆ ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ง่ายต่อการเก็บกู้และคืนสภาพใหม่ อีกทัั้งลดการเจือปนของถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานสู่สิ่งแวดล้อม จึงได้มีแนวคิดที่จะทำการขึ้นรูปถ่านกัมมันต์ขึ้น ในการขึ้นรูปนั้นจะต้องใช้ตัวเชื่อมประสานที่สามารทำให้ถ่านกัมมันต์ขึ้นรูปได้แต่ออาจมีผลต่อประสิทธิการดูดซับของถ่านกัมมันต์ เนื่องจากถ่านกัมมันต์ต้องใช้พื้นที่ผิวและรูพรุนในการดูดซับ โครงงานนี้จึงทำการศึกษาผลของวัสดุเชื่อมปรีสานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับ เพื่อให้อัตราส่วนของตัวเชื่อมประสานต่อถ่านกัมมันต์ที่ทำให้วัสดุดูดซับมีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งด้านความแข็งแรง คงทนเมื่ออยู่ในน้ำ และความสามารถของการดูดซับ โดยมีขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้คือ ทดสอบคุณสมบัติของตัวดูดซับเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียเฉพาะการดูดซับโลหะหนัก ได้แก่ตะกั่ว และทำการดูดซับแบบกะเท่านั้น ส่วนคุณสมบัติอื่นๆขอวัสดุดูดซับนี้เพื่อใช้ในกรบำบัดน้ำเสียเช่น ดูดซับกลิ่น ใช้ในที่มีการไหลของน้ำ การคืนสภาพ จะทำการศึกษาต่อยอด ในส่วนถัดไป