การศึกษา piezoelectric sensor ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต ยมศรีเคน, ภัทรดนัย ภูวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย ชัยหมื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษา piezoelectric sensor ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานกล โดยเป็นการศึกษาการนำพลังงานกลมาใช้ในการสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยมีการศึกษาการเปลี่ยนการวางของเซนเซอร์ เพื่อให้รู้ว่าการวางแบบใดสามารถให้พลังงานที่มากที่สุดโดยการใช้สปริงเป็นตัวช่วยในการทดลอง และศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผ่นเพียโซอิเล็กทริก