การพัฒนาแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่เพื่อป้องกันความร้อนจากแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรพัชร จิตรดาภา, ธนัญญา หาริชัย, อินทกร ปัตโชติชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนาแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่เพื่อป้องกันความร้อนจากแสง มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบการป้องกันความร้อนของเปลือกไข่และศึกษาการป้องกันความร้อนของเปลือกไข่

ในปัจจุบันการใช้เครื่องมือสื่อสารไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ล้วนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและจะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของพลังงานความร้อน อาจมีบางครั้งที่เล่นอุปกรณ์เป็นเวลานานและทำให้เกิดความร้อนมากๆ หากไม่เกิดการระบายความร้อน ก็อาจจะมีผลกระทบตามมา เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้เห็นปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าเปลือกไข่ที่เหลือใช้ในครัวเรือนนั้นเป็นฉนวนความร้อนที่ดี มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ คาดว่าจะสามารถนำมาแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการลัดวงจรของไฟฟ้า ผลการศึกษาที่ได้คือ การทดลองการเปรียบเทียบการกันความร้อนของแผ่นยางธรรมดาและแผ่นยางที่ใส่เปลือกไข่บดจะสังเกตได้ว่า แผ่นยางที่ใส่เปลือกไข่บดสามารถกันความร้อนได้ต่างจากแผ่นยางธรรมดา โดยต่างกันน้อยกว่า 1 องศาเซลเซียสที่อุณหภูมิเดียวกัน