การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสีย้อมพืชในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณภัทร ทองพันธ์, ศุภนิดา จันทฤาไชย, พิมรภัทร ทองพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรีฑา ภูผาดแร่, เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสีย้อมพืชในท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ ปริมาณกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ที่ใช้สารโลหะกึ่งตัวนำระหว่างไทเทเนียมไดออกไซด์(TiO2) กับซิงค์ออกไซด์(ZnO) เป็นตัวอิเล็กโทรไลต์

เพื่อศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นของหมากเม่าต่อปริมาณเอทานอลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเป็นสีย้อมในเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้ซิงค์ออกไซด์เป็นสารกึ่งตัวนำ และเพื่อศึกษาวิธีการสกัดพืชจากธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเป็นสีย้อมในเซลล์แสงอาทิตย์

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ จากสีของพืชทั้ง 6ชนิด โดยควบคุมแสงแต่ไม่ควบคุมแสง