การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ด้วยเม็ดปูนซีเมนต์ที่ผสมผงเหล็กออกไซต์จากบ่อน้ำบาดาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วงศกร วงค์ชมภู, พนัช พงษ์ไพฑูรย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติปภา เสียงเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยเม็ดปูนซีเมนต์ที่ผสมผงเหล็กออกไซด์จากน้ำบาดาล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอัตราส่วนที่ลงตัวระหว่างปูนซีเมนต์และผงเหล็กออกไซด์จากน้ำบาดาลที่เป็นส่วนผสมในการผลิตเม็ดปูนซีเมนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการผลิตก๊าซชีวภาพ การทดลองมี 3 ขั้นตอน คือ ศึกษาลักษณะของส่วนผสมในวัสดุที่ใช้ในการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ขั้นตอนที่ 2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ และตอนที่ 3 ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากการผลิตก๊าซชีวภาพระหว่างส่วนผสมในการทำเม็ดปูนซีเมนต์ที่มีอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อผงเหล็กออกไซด์จากน้ำบาดาลในอัตราส่วน 50 : 50 , 60 : 40 , 70 : 30 และ 80 : 20 ตามลำดับ โดยนำมาเปรียบเทียบค่าปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากการผลิตก๊าซชีวภาพ จากการทดลองพบว่า การใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์และผงสนิมเหล็กออกไซด์จากน้ำบาดาลในแต่ละอัตราส่วน สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันและขึ้นรูปเป็นเม็ดเพื่อนำมาเป็นวัสดุในการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยพบองค์ประกอบของก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และส่วนผสมที่มีอัตราส่วน 50:50 สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการผลิตก๊าซชีวภาพมากที่สุด ส่วนอัตราส่วน 80:20 สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการผลิตก๊าซชีวภาพได้น้อยที่สุด