การตรวจหาปริมาณสารไนเตรทและประสิทธิภาพของวิตามินซีต่อการลดสารไนเตรท ในไส้กรอกและแหนมจากท้องตลาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยนันท์ วงศ์เรือน, ธิปญาดา ฟูพัฒนกมล, ณิชนันทน์ ยาไชยบุญเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์ปณต สมคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง การตรวจหาปริมาณสารไนเตรทและประสิทธิภาพของวิตามินซีต่อการลดสารไนเตรทในไส้กรอกและแหนมจากท้องตลาด มีที่มามาจากการที่คณะผู้จัดทำได้ไปพบข้อมูลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า การทานผลไม้ที่มีวิตามินซีควบคู่กับการทานไส้กรอก อาจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายในอนาคตได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เกิดความคิดที่ว่า วิตามินซีนั้นมีผลต่อการลดสารไนไตรท์ในไส้กรอกและแหนมได้เช่นกัน โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสารไนไตรท์ในไส้กรอกและแหนมโดยการใช้วิตามินซี โดยการนำไส้กรอกและแหนมจากท้องตลาด 3 แหล่งและไส้กรอกและแหนมที่แช่ด้วยวิตามินซีในปริมาณ 2.5 และ 5 กรัม ไปตรวจหาปริมาณสารไนไตรท์ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของวิตามินซีมีความสามารถในการลดสารไนเตรทที่อยู่ในไส้กรอกและแหนมได้ สำหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระหว่างดำเนินการ