การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์และแคลเซียมออกไซด์และเปลือกไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ฤทธิ์ ชำนาญการ, พชพร ศรีสุข, ชินวัตร ราชคม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติปภา เสียงเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพด้วยเม็ดปูนซีเมนต์ที่ผสมผงปูนขาว เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพการทดลองมี 2 ขั้นตอน คือการผลิตเม็ดปูนซีเมนต์ที่ผสมปูนขาวในแต่ละอัตราส่วน โดยมีส่วนผสมดังนี้ 100:0 , 90:10 , 80:20 , 70:30 , 60:40 , 50:50 , 40:60 , 30:70 , 20:80 , 10:90 และ 0:100 ตามลำดับ และขั้นตอนที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากนั้นนำผลการทดลองที่ได้ไปวิเคราะห์ โดยนำมาเปรียบเทียบค่าปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากการผลิตก๊าซชีวภาพ จากการทดลองพบว่า การใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์และปูนขาวในแต่ละอัตราส่วน สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันและขึ้นรูปเป็นเม็ดเพื่อนำมาเป็นวัสดุในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยก๊าซชีวภาพที่ใช้ในการทดลอง พบองค์ประกอบของก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และจากการทดลองพบว่าการใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์และปูนขาวในแต่ละอัตราส่วนสามารถกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในปริมาณไม่เท่ากัน