การศึกษาและการเตรียมเส้นใยนาโนผสมสารสกัดรากไมยราบเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Straphylococcus aureus.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชชา อินตุ้ย, ธนกร นิติศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์