การศึกษาและคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ในดินบริเวณจังหวัดพิษณุโลกที่สามารถย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจภรณ์ ขำทับทิม, ทิฆัมพร เศรษฐวนิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเพิ่มจำนวนของประชากรส่งผลให้มีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต หนึ่งในประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุดคือบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก ซึ่งมีการใช้เพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด

การสะสมของพลาสติกใช้แล้วเหลือทิ้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดพลาสติกและปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพลาสติกในปัจจุบันเป็นพลาสติกสังเคราะห์ที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งทราบกันดีว่าเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายต่ำ ต้องมีกระบวนการในการทำลายพลาสติก เช่น การฝังกลบ การเผาทำลาย ที่ก่อให้เกิดมลพิษและภาวะโลกร้อนหรือหากรอให้พลาสติกย่อยสลายตามธรรมชาติจะใช้เวลานาน พลาสติกที่รอการย่อยสลายอยู่จึงกลายเป็นขยะที่มีจำนวนมากและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

จากปัญหาของพลาสติกสังเคราะห์ที่เกิดขึ้น ทำให้มีการผลิตพลาสติกชีวภาพเป็นบรรจุภัณฑ์ทดแทนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาขยะ ซึ่งปัจจุบันหนึ่งในพลาสติกชีวภาพที่เป็นที่สนใจของนักวิจัยและนักพัฒนาคือ Polybutylene Succinate (PBS) เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพชนิด Polyester นิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารใช้แล้วทิ้ง ถุงเพาะชำต้นกล้าและแผ่นพลาสติกคลุมดิน แต่เป็นพลาสติกชีวภาพที่มีอัตราการสลายตัวทางธรรมชาติที่ช้ากว่าพลาสติกชีวภาพทั่วไป

ในประเทศไทยและต่างประเทศได้มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่สามารถช่วยย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ พบว่าจุลินทรีย์ในดินของหลายประเทศมีคุณสมบัติช่วยย่อยสลายพลาสติกชีวภาพได้จริง แต่ในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย ยังมีการศึกษาไม่มากนัก คณะผู้จัดทำจึงสนใจการศึกษาและคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ในดินบริเวณจังหวัดพิษณุโลกที่สามารถย่อยสลายพลาสติกชีวภาพได้ โดยเก็บตัวอย่างดินจากบริเวณบ่อขยะในท้องถิ่นมาทำการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบอุตสาหกรรมการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ จนถึงพัฒนาและนำมาย่อยสลายพลาสติกสังเคราะห์ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้