เจลเคลือบบรรจุภัณฑ์ป้องกันความชื้นจากเมล็ดและเปลือกขนุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิกานต์ ชื่นชม, นงนภัส คำลือชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์