เซรั่มนาโนจากสารสกัดหยาบเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อต้านอนุมูลอิสระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณยานุช มากเมือง, ชลิตศา ศรีกอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกแก้วมังกรเป็นของเหลือทิ้งจากการบริโภค ที่มีสารสำคัญคือ สารเบตาเลนที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยในการชะลอริ้วรอย หรือการแก่ชราได้ ซึ่งสารนี้มีการดูดกลืนแสงได้ดี และมีวิตามินซี ทำให้เกิดการสลายตัวได้ง่าย เทคนิคการเอนแคปซูเลชั่นเป็นกระบวนการห่อหุ้มสารด้วยพอลิเมอร์ชั้นบางๆ ช่วยในการป้องกันสารที่สลายตัวได้ง่ายและไวต่อแสง เซรั่มเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ช่วยให้ผิวซึมซับได้เร็ว เพื่อให้สารเบตาเลนเข้าสู่ผิวได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทำการเอนแคปซูเลชั่นด้วยเทคนิคระเหยตัวทำละลาย กักเก็บสารไว้ในรูปแบบนาโนอิมัลชัน ซึ่งพบว่า สารสกัดหยาบจากเปลือกแก้วมังกรที่สกัดด้วยเอทานอลที่ความเข้ม 50 , 70 และ 90% มาทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical สารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรที่สกัดจากเอทานอล 50 % มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด รองลงมาคือ 70% และ 90% ตามลับดับ และได้ค่า ic 50 ที่หาจากกราฟคือ 101.22 mg/ml เมื่อทดสอบหาปริมาณสารเบตาเลนในทั้ง 3 สารสกัด สารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรที่สกัดจากเอทานอล 90 % จะมีปริมาณเบตาเลน 203.19 mg/ml ซึ่งมีค่ามากที่สุด จึงนำสารนี้มที่ความเข้มข้น 90% มาทำการเอ็นแคปซูเลชั่นโดยการเตรียมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มสารเบตาเลนในระบบน้ำในน้ำมันในน้ำที่อัตราส่วน 2:1 ใช้ PPLA 1.66 g, สารสกัด 0.83 g, DCM 10 g และ PVA aqueous solution 22.50 g จนได้สารที่ผ่านการเอ็นแคปซูเลชั่น จะมีอนุภาคเป็นขนาดนาโนและพัฒนาเป็นเซรั่มที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ