ผลการใช้สารสกัดจากเมล็ดผกากรองต่อการฟักตัวของไข่และการกำจัดหนอนเพื่อใช้ควบคุมแมลงวัน ในโรงเรือนเพาะเลี้ยงไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี ธรรมธิ, ศุภิชา วิสูตรสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร, สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรองเป็นไม้ดอกที่มีกลิ่นฉุน นิยมนำมาปลูกตามรอบรั้วบ้านเพื่อป้องกันแมลงต่างๆ แต่ด้วยความสามารถในการแพร่กระจายพันธุ์ที่รวดเร็วเนื่องจากมีเมล็ดที่มาก ทำให้ปัจจุบันผกากรองได้กลายเป็นวัชพืชในหลายๆ พื้นที่ จากการสังเกตพบว่าต้นผกากรองจะไม่ค่อยมีแมลงหรือหนอนใดๆ เข้าทำลาย จึงสันนิฐานว่าในต้นผกากรองน่าจะมีสารเคมีบาชนิดที่ฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดแมลงเหล่านี้ได้ จึงเกิดความสนใจในพืชดังกล่าว ประกอบกับในชุมชนมีการเพาะเลี้ยงไก่ ซึ่งพบปัญหาสำคัญคือการระบาดของแมลงวัน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรมักแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีในการจัดจัดหนอนและไข่ของแมลงวัน แม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่เนื่องจากเป็นสารเคมีอันตราย ซึ่งอาจตกค้างไปยังผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดจะนำสารสกัดจากผกากรองมาใช้ในการกำจัดหนอนและไข่แมลงวัน ซึ่งจะเป็นการนำวัชพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งสามารถช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่าย สร้างความปลอดภัยในการใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนาโครงงานนี้ขึ้น