ผลการใช้สารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลและคุณภาพของผลลำไยในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษมสันต์ มาลานัน, ศิริวรรณ แก้วธิวงค์, ณิชาภัทร รอดเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร ผู้ปลูกลำไยในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลการใช้สารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลและคุณภาพของผลลำไยในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว โดยสกัดสารจากเครือฝอยทองด้วยเมทานอล เมื่อระเหยตัวทำละลายแล้ว นำมาทดสอบผลของสารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการฟักตัวของไข่และหนอนเจาะขั้วผลลำไย โดยฉีดพ่นสารสกัดความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ 200, 400 และ 600 mg/L พบว่าสารสกัดความเข้มข้น 400 และ 600 mg/L สามารถยับยั้งการฟักเป็นตัวของไข่หนอนเจาะขั้วผลได้ 100% รวมทั้งกำจัดหนอนได้ 78.3% และ 81.6% ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนเจาะขั้วผลมากกว่าการใช้สารสกัดจากสะเดาถึง 1.2 เท่า ในการทดลองต่อมาได้ทำการทดสอบผลการใช้สารสกัดจากเครือฝอยทองต่อการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลและคุณภาพของผลลำไย โดยฉีดพ่นสารสกัดความเข้มข้น 400 mg/L บนช่อผลลำไยอายุ 100 วันหลังดอกบาน นำผลผลิตลำไยที่ได้วิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผล การเกิดโรค สีของเปลือกผล น้ำหนักผล ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำและคุณภาพการบริโภคเปรียบเทียบกับการฉีดพ่นด้วยสารสกัดสะเดาและสารเคมีในทางการค้า พบว่าการใช้สารสกัดเครือฝอยทองสามารถลดการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลได้ถึง 32.6% และลดการเกิดโรคได้ 44.3% ซึ่งไม่แตกต่างจากการใช้สารเคมีในทางการค้าและดีกว่าการใช้สารสกัดจากสะเดา รวมทั้งการฉีดพ่นสารสกัดจากเครือฝอยทอง ทำให้สีของเปลือกผลสีเหลืองสด โดยสารสกัดดังกล่าวไม่มีผลทำให้น้ำหนักผล ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำและคุณภาพการบริโภคแตกต่างจากชุดควบคุม โครงงานนี้จะเป็นแนวทางวัชพืชในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูของลำไยที่ ช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายและช่วยลดสารพิษตกค้างไปยังผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง