การศึกษาประสิทธิภาพของหลอดดูดน้ำจากเปลือกข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลจิรา งานวิวัฒน์ถาวร, ศิอร หลีกภัย, ปิญชาน์ ภิญโญธรรมโนทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพลาสติกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกที่เป็นภาชนะและอุปกรณ์สำหรับใช้กับอาหาร ซึ่งพลาสติกเหล่านี้เมื่อใช้ไปแล้วกลายเป็นขยะที่ก่อให้เกิดปัญหาในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวัสดุที่สำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน จากการศึกษาพบว่ามีภาชนะจากวัสดุจากธรรมชาติเข้ามาแทนที่ภาชนะพลาสติกเพิ่มขึ้น แต่หลอดดูดน้ำซึ่งมีขนาดเล็กแต่มีการใช้ปริมาณมากในแต่ละวัน ยังมีการพัฒนามาแทนที่พลาสติกน้อย ผู้จัดทำโครงงานจึงคิดที่จะนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาแทนที่พลาสติกดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประดิษฐ์หลอดดูดน้ำจากเปลือกข้าวโพด แทนการใช้พลาสติก โดยใช้เปลือกข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ ๑ ที่มีเปลือกขนาดใหญ่ มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดระหว่างแป้งมันสำปะหลังกับเปลือกข้าวโพดที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปเป็นหลอดดูดน้ำ ทดสอบง่ายรวมทั้งยังต้านทานเชื้อราน้ำค้างและเชื้อราในที่อับชื้นได้ดีกว่าเปลือกข้าวโพดพันธุ์อื่นๆ การทดลองมี ๒ ขั้นตอนคือ ๑. การศึกษารูปแบบของการวางแนวเส้นใยเปลือกข้าวโพดต่อการขึ้นรูปเป็นหลอดดูดน้ำ ๒. การศึกษาอัตราส่วนประสิทธิภาพของหลอดดูดน้ำโดยการนำไปแช่น้ำ และทดสอบความแข็งแรงทางฟิสิกส์ โดยทางผู้จัดทำคาดหวังว่าจะได้ผลิตภัณฑ์หลอดดูดน้ำที่ขึ้นรูปจากเปลือกข้าวโพดที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับหลอดดูดน้ำจากพลาสติก และยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย