การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและอุณหภูมิของน้ำผ่านฝักบัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญารัศมิ์ บุญทรง, ชนานันท์ บุญฮก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฝักบัวที่ใช้กันทั่วไป มีรูปแบบการออกแบบที่ค่อนค้างคล้ายคลึงกัน เราจึงต้องการที่จะศึกษาให้นํ้าที่จะส่งไปยังฝักบัว ให้มีอุณหภูมิที่พอเหมาะตามความต้องการ แต่ยังคงรักษาระดับแรงดันของนํ้าให้ไม่มีระดับแรงดันที่น้อยเกินไปกว่าเป้าหมาย ดังนั้นเราจึงจะทําการศึกษาและออกแบบออกมา ซึ่งต้องนําจุดบกพร่องตรงนี้มาปรับให้มีเหมาะกับความต้องการในการสร้างฝักบัว เพื่อทําความเข้าใจกับรูปแบบของการออกแบบของฝักบัว