แผ่นรองแผลกดทับของผู้สูงอายุจากเส้นใยผักตบชวากับไส้มันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภเกศ ทรัพย์ประชา, มุกมณี ศักดิ์ศิริรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาเหว่า พรมชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาแผ่นรองแผลกดทับของผู้สูงอายุจากธรรมชาติ ด้วยเส้นใยผักตบชวา เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นรองแผลกดทับด้วยเส้นใยผักตบชวาผสมน้ำยางพารา และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นรองแผลกดทับของผู้สูงอายุจากธรรมชาติกับแผ่นรองแผลกดทับทั่วไป ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1.ศึกษาอัตราส่วนการทำแผ่นรองแผลกดทับของผู้สูงอายุจากเส้นใยผักตบชวาและไส้มันสำปะหลัง ในอัตราส่วน 1:1:1 , 2:1:1 , 3:1:1 , 1:2:1 , 1:3:1 , 2:2:1 , 2:3:1 , 3:2:1 และ 3:3:1 ตามลำดับ 2.ศึกษาคุณสมบัติของแผ่นรองแผลกดทับในอัตราส่วนต่างๆ โดยใช้เครื่อง Heat Distortion Temperature ทดสอบความอ่อนตัว เครื่อง Force Guage ทดสอบความทนต่อแรงดึง และคำนวณหาค่าการดูดซึมน้ำของแผ่นรองแผลกดทับ