แผ่นแปะนาโนต้านเชื้อแบคทีเรียที่พัฒนาจากเส้นใยอิเล็กโทรสปันเซลลูโลสอะซิเคทที่บรรจุสารสกัดจากหยาบจากเปลือกมังคุดเพื่อประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยรัตน์ ไชยสุ้ย, อาภาภัชกุล ชยางกูรธนัช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกมังคุดมีสารออกฤทธิ์คือแซนโทน (Xanthones) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus อันเป็นสาเหตุของการเกิดหนอง และ Propionibacterium acne ที่ทำให้สิวเกิดการอักเสบโดยทำการเปรียบเทียบสารสกัดเปลือกมังคุดที่ตัวทำละลายแตกต่างกันคือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตทและเมทานอล ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตทมีปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับสารสกัดจากเฮกเซนและเมทานอลโดยสารสกัดเอทิลอะซิเตทที่ได้คิดเป็นร้อยละ 10.26 ของน้ำหนักเปลือกมังคุดแห้ง ประสิทธิภาพการต้านเชื้อ S.aureus และ P.acne พบว่าสารสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P.acnes ได้ดีที่สุด รองลงมาคือเฮกเซนและเมทานอล และสารสกัดด้วยเฮกเซนมีผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S.aureus ได้ดีที่สุด รองลงมาคือเอทิลอะซิเตทและเมทานอล โดยสารสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration: MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ฆ่าเชื้อ (Minimum bactericidal concentration: MBC) เท่ากับ 0.39 และ 0.78 mg/ml นอกจากนี้ได้เตรียมแผ่นฟิล์มเซลลูโลสอะซีเตทผสมสารสกัดหยาบที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนักการศึกษาค่าการกักเก็บน้ำ และลักษณะการปลดปล่อยสารสกดัจากแผ่นวัสดุด้วยวิธีจุ่มแช่ในสารละลายบัฟเฟอร์อะซีเตท (pH 5.5) ที่ 32ºC และบัฟเฟอร์ฟอสเฟต (pH 7.4) ที่ 37ºC เป็นเวลา 72 ชั่วโมง พบว่ามีการปลดปล่อยสารสกัดที่รวดเร็วในตอนเริ่มต้นจากนั้นปลดปล่อยอย่างช้าลงจนถึงค่าคงที่โดยแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปัน ปริมาณการปลดปล่อยสารสกัดสะสมจากแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันและแผ่นฟิล์มในบัฟเฟอร์อะซีเตทมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 51.92 และในบัฟเฟอร์ฟอสเฟตมีค่าร้อยละ 12.98 และทำการศึกษาลักษณะของเส้นใย โดยเส้นใยอิเล็กโตรสปันเซลลูโลสอะซีเตทผสมสารสกัดหยาบเปลือกมังคุดยังแสดงสมบัติการต้านแบคทีเรียชนิด S.aureus และ P.acnes ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว

คำสำคัญ เปลือกมังคุด เอทิลอะซิเตท เซลลูโลสอะซิเตท แผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปิน