แผ่นมาส์กใต้ตาไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากมะยมสำหรับยับยั้งการสังเคราะห์เมลานินในผู้ที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำโดยใช้แหล่งคาร์บอนจากสารสกัดกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสรา ปิ่นทอง, ธนารีย์ ประเสริฐ​พร​ศรี​

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหารอยคล้ำใต้ดวงตาเป็นภาวะที่สามารถพบได้ในคนทั่วไปทุกเพศทุกวัย ปัญหานี้มีผลทางด้านความงาม เนื่องจากอาจส่งผลต่อบุคลิกภาพและลดทอนความมั่นใจของผู้ที่ประสบปัญหา รอยคล้ำใต้ตานั้นเกิดได้จากหลายปัจจัย

ทางคณะผู้จัดทำสนใจที่จะแก้ปัญหารอยคล้ำใต้ตาที่มีสาเหตุมาจากกระบวนการสังเคราะห์เมลานินที่เพิ่มขึ้นบริเวณใต้ดวงตา จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าสารสกัดจากธรรมชาติของไทยที่มีสารสำคัญในการยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ โดยมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในขั้นตอนบางส่วน(Bae-Harboe & Park,2555) โดยสารสกัดจากธรรมชาติที่สนใจศึกษาคือสารสกัดจาก มะยม โดยเลือกที่จะผสมลงในแผ่นมาส์กเนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวกและเป็นที่นิยมของคนทั่วไป

โดยวัสดุที่นิยมนำมาผลิตเป็นแผ่นมาส์กหน้านั้นได้แก่ แผ่นกระดาษ,cotton และไฮโดรเจล แต่หลังจากผ่านการงานใช้แล้ว แผ่นมาส์กจำนวนมากถูกทิ้ง ก่อให้เกิดปัญหาขยะและสารบางชนิดยังทำให้เกิดมลพิษ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงเลือกใช้ Bio-cellulose เป็นวัสดุทดแทน เนื่องจากมีเส้นใยขนาดเล็กและจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ มีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง แนบติดผิวหน้าได้ดี และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรรมชาติ ไบโอเซลลูโลสนี้จำเป็นต้องสังเคราะห์จากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum TISTR 086 (วิจิตรา ใหม่จันทร์ และคณะ.2555) ทางผู้จัดทำได้เลือกใช้สารสกัดจากกล้วยน้ำว้าของไทย ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีปริมาณของน้ำตาลกลูโคสสูง จึงสามารถใช้เป็นแหล่งคาร์บอนที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ไบโอเซลลูโลสได้ (โกวิท สุวรรณหงส์.2555) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการใช้สินค้าทางการเกษตรของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด