เซนเซอร์แจ้งเตือนโทรศัพท์ เมื่อผู้สูงอายุหกล้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติธัช ตันติศักดิ์, คณิน สุภาพ, บริพัตร ศิริกันทรมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อัตราการหกล้มของผู้สูงอายุจะสูงกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป เนื่องจากวัยที่มากขึ้น สมรรถภาพทางร่างกายก็จะลดลง เกิดการหกล้มได้ง่าย และบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น บางครั้งการหกล้มของผู้สูงอายุ อาจทำให้ผู้สูงอายุหมดสติทันที ทำให้ไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ จึงเป็นปัญหาสำคัญที่คณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่า หากสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เมื่อผู้สูงอายุมีการหกล้ม ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (SW-420) และอุปกรณ์วัดการเปลี่ยนแปลงมุม (GY-521) เข้ากับระบบ IoT อุปกรณ์จะสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ได้ทันทีเมื่อผู้สูงอายุเกิดการหกล้ม โดยคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับไม้ที่มีความสูงประมาณค่าเฉลี่ยของผู้สูงอายุ แล้วถ่วงน้ำหนักให้น้ำหนักใกล้เคียงกับผู้สูงอายุทั่วไป จากนั้นทำการผลักไม้ให้ล้ม ให้ลักษณะคล้ายการล้มของผู้สูงอายุ พบว่าอุปกรณ์สามารถแจ้งเตือนได้ถึงร้อยละ 92 % ทำให้เห็นแนวทางในการนำอุปกรณ์ไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ โดยหากสามารถทดสอบอุปกรณ์เข้ากับหุ่นทดลองในห้องปฏิบัติการณ์ได้ ผลการทดลองจะมีความแม่นยำมากขึ้น