เซนเซอร์แจ้งเตือนโทรศัพท์ เมื่อผู้สูงอายุหกล้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติธัช ตันติศักดิ์, คณิน สุภาพ, บริพัตร ศิริกันทรมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อัตราการหกล้มของผู้สูงอายุจะสูงกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป เพราะเนื่องจากในวัยที่มากขึ้น สมรรถภาพทางร่างกายก็จะลดลง หกล้มได้ง่าย แต่บาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น บางครั้งการหกล้มของผู้สูงอายุ อาจทำให้ผู้สูงอายุหมดสติทันที และไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ และเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเช่นพิการหรือเสียชีวิตได้ในที่สุด จึงเป็นปัญหาสำคัญที่คณะผู้วิจัยเล็งเห็น และคิดว่าหากสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเข้ากับบอร์ด Arduino และใช้ตัวเชื่อมต่อสัญญาณ WI-Fi เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์แบบ IoT ได้นั้น จะสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนได้ทันทีเมื่อผู้สูงอายุหกล้ม และสามารถส่งความช่วยเหลือมาช่วยได้ เพื่อลดความเสี่ยงอัตราการพิการและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้