เครื่องแยกขยะอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิระ รักษาคม, วรพล อภิรักษ์คุณวงศ์, จิตตวัตร์ อุดมดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องขยะสะสมเป็นอย่างมากซึ่งมีขยะรีไซเคิลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทางคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์เครื่องแยกขยะรีไซเคิลเพื่ออำนวยความสะดวกคนทิ้งขยะให้สามารถแยกขยะได้อย่างแม่นยำ