การประมาณปริมาตรของเจดีย์วัดสวนดอก โดยใช้การอินทิกรัลด้วยวิธีหมุนแบบจาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิศ เพ็ญศรี, พรไพลิน จิตธิว​ร​รธน์​, นันธลิกา อุส่าห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา เหมืองสอง, รุ่งทิวา บุญมาโตน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโดยรอบเมืองเชียงใหม่และรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่มีเจดีย์หรือโบราณสถานเป็นจำนวนมากที่อยู่โดยรอบ และยังไม่ได้รับการบูรณะเจดีย์หรือโบราณสถานเหล่านั้น ซึ่งการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานจะต้องศึกษาจากร่องรอยหลักฐานของโบราณสถานเดิม หรือโบราณสถานในยุคสมัยเดียวกันที่มีรูปแบบศิลปะ และลักษณะสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกัน หากมีหลักฐานชัดเจนว่าโบราณสถานนั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไร การบูรณะซ่อมแซมก็สามารถต่อเติมให้กลับคืนเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์ได้ การบูรณะซ่อมแซมอาจจะต้องมีการหาลักษณะ รูปร่าง รูปทรง ไปจนถึงปริมาตรของโบราณสถานนั้นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณะซ่อมแซม

คณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจวัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีพระราชรัชมุนี เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งในวัดมีพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา ซึ่งแต่เดิมมีเจดีย์แบบสุโขทัย (ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์) อยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระเจดีย์ใหญ่ แต่ได้ปรักหักพังลง พระเจดีย์องค์ใหญ่สูง 24 วา ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478 ก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมพระเจดีย์วัดสวนดอกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณปริมาตรของเจดีย์วัดสวนดอก โดยใช้การอินทิกรัลด้วยวิธีหมุนแบบจาน (Approximate the volume of Chedi Wat Suan Dok using Disk Method) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อ ประมาณค่าปริมาตรของพระเจดีย์วัดสวนดอก และการหุ้มทองรอบองค์พระเจดีย์ โดยใช้การอินทิกรัลด้วยวิธีหมุนแบบจาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นประโยชน์ในด้านสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรมประกอบการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์วัดสวนดอกกับกรมศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ต่อไป และยังเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นพื้นฐานในการหาปริมาตรเจดีย์รูปทรงอื่นๆ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย