กระเบื้องจากขยะพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีน (PP)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปมิกา กำแพงทิพย์, อาจารีย์ อ่อนฉ่ำ, วสมล เกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตรัตน์ดา ผดุงวรุฬห์พร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมใช้พลาสติกกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังหาซื้อได้ง่าย ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้จำนวนขยะพลาสติกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้จะมีการรณรงค์ให้ลดใช้พลาสติกแต่ปัญหาขยะพลาสติกก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถูกแก้ไข เนื่องจากขยะพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายนาน และในขณะที่ย่อยสลายอาจส่งผลให้ดินมีสารตกค้าง เพราะพลาสติกประกอบไปด้วยสารเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดิน นอกจากนี้การทำลายพลาสติกอย่างผิดวิธี เช่น การเผา ก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้เช่นกัน และยังจะนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น

ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาค้นคว้า เรื่อง กระเบื้องจากขยะพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) เนื่องจากเป็นพลาสติกที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันและมีจำนวนมาก โดยทางคณะผู้จัดทำจะนำกระเบื้องจากขยะพลาสติกชนิดนี้ไปทดสอบแรงกดอัดเพื่อเปรียบเทียบว่ากระเบื้องจากขยะพลาสติกมีความแข็งแรงและคงทนกระเบื้องปกติเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกต่อไป