การพัฒนาน้ำยาซักผ้าธรรมชาติจากใบหูกวาง เพื่อป้องกันการตกสีจากผ้าฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ กฤตธนานันท์, อโรชา อุ่นแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมลพร แสนสุรินทร์, ภัทราวรรณ ไชยมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันผ้ามัดย้อมมีความนิยมในประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาการตกสีของผ้ามัดย้อมที่นำไปสู่ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีในดินหรือแหล่งน้ำ จึงต้องการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันการตกสีของผ้าฝ้ายโดยใช้แทนนินจากใบหูกวางเป็นสารช่วยติดสี โดยการเปรียบเทียบระหว่างการนำผ้าฝ้ายแช่สารสกัดแทนนินก่อนนำไปย้อมสีและนำผ้าฝ้ายย้อมสีก่อนนำไปแช่สารสกัดแทนนินในปริมาณต่างๆ ซึ่งจะนำผลการทดลองที่ได้ไปพัฒนาเป็นน้ำยาซักผ้าที่มีส่วนประกอบของแทนนินจากใบหูกวางเพื่อช่วยป้องกันการตกสีของผ้าฝ้าย