เตือนภัยจากแก๊สรั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญาณ์ ชาติสุภาพ, ปนัสยา ดอกไม้กุล, สุวิมล เสาทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณู เวบสูงเนิน, วราพร เขียวเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เตือนภัยจากแก๊สรั่ว

ประเภทโครงงานวิศวกรรม

ผู้จัดทำโครงงาน1.นางสาว สุวิมล เสาทองชั้น ม. 5/1 เลขที่ 8

2.นางสาว ปนัสยา ดอกไม้กุล ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 12

3.นางสาว อชิรญาณ์ ชาติสุภาพ ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 15

อาจารย์ที่ปรึกษานาง เรณู เวบสูงเนิน

นาง วราพร เขียวแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ นาย จิรภัทร เรืองศรีตระกูล

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตือนภัยจากแก๊สรั่วเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส เพื่อศึกษาความหนาแน่นของแก๊สที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเขียนชุดคำสั่งควบคุม เพื่อศึกษาการทำเครื่องเตือนภัยจากแก๊สรั่ว