เครื่องแจ้งเตือนน้ำล้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐสุดา ปอยสูงเนิน, ธันย์ชนก สุวิชัย, ศุภัชญา คงนุรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณู เวบสูงเนิน, วราพร เขียวเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อประดิษฐ์เครื่องแจ้งเตือนน้ำล้น 2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องแจ้งเตือนน้ำล้น 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องแจ้งเตือนน้ำล้น โดยมีวัสดุอุปกรณ์หลักคือ บอร์ด Arduino Uno R3 servo สายไฟจั๊มเปอร์ ผู้-เมีย ทรานซิสเตอร์ NPN 2n 3904 Buzzer 12V ถ่าน 9V ขั้วถ่าน LED ขนาดเล็ก ตัวต้านทาน470โอห์ม ลูกลอยไฟฟ้า