โรงเรือนอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรางคนางค์ เกตุยั่งยืนวงศ์, สิริมา พิลาลี, รันวรินทร์ ศรีด่านกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณู เวบสูงเนิน, วราพร เขียวเเก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสูงเนิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ

ประเภทโครงงาน สิ่งประดิษฐ์

ผู้จัดทำโครงงาน 1. นางสาวรันวรินทร์ ศรีด่านกลาง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 3

  1. นางสาวสิริมา พิลาลี ชั้น ม.5/1 เลขที่ 6

  2. นางสาวสุรางคนางค์ เกตุยั่งยืนวงศ์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 7

อาจารย์ที่ปรึกษา นางเรณู เวบสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ นายจิรภัทร เรืองศรีตระกูล

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยภาพ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท สิ่งประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อประดิษฐ์โรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อศึกษาระบบไฟฟ้าและการเขียนโปรแกรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร

แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอนดังนี้ สร้างแบบจำลองโรงเรือน เขียนโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรม

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ได้ โรงเรือนอัจฉริยะ มาไว้ใช้ทำเกษตรกรรม

  2. ช่วยลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร

  3. ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมและการติดตั้งโปรแกรม