เครื่องบำบัดนํ้าเสียจากแหล่งประกอบอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคลดา ภูมิพานิช, ณัฎฐ์กฤตา เบอร์เนียร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, เฉลิมพล ศรีโยธิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเสียจากแหล่งประกอบอาหาร จะมีน้ำมันและไขมัน[3] (Oil and Grease) เป็นสารอาหารที่มีอยู่ใน ธรรมชาติได้มาจากพืชและสัตว์ น้ำเสียจากร้านอาหารที่มีน้ำมันและไขมัน ปนเปื้อนส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาหาร ได้ก่อให้เกิดปัญหาน้ำมัน และไขมันปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก โดยไม่ผ่านการกรองหรือบำบัดอาจก่อให้เกิดการ ปนเปื้อนสู่ดิน แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง และน้ำในแม่น้ำเน่าเหม็นและออกซิเจนต่ำ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

ทีมผู้พัฒนาโครงงานมองเห็นถึงปัญหาจากการปล่อยน้ำเสียสู่สิ่งแวดล้อมได้จัดทำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย โดยวัตถุประสงค์1)เพื่อบำบัดน้ำที่ผ่านการประกอบอาหาร ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบำบัดน้ำจาก ร้านอาหาร โรงอาหาร 2)เพื่อกรองเศษอาหาร ดักจับไขมัน[2] บำบัดน้ำด้วยสารบําบัดน้ำเสีย[5]และวัดค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) และค่าเป็นกรดและด่าง ( pH) เปรียบเทียบกับค่า BOD และค่า เป็นกรดและด่าง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน[1] โดยควบคุมระบบบำบัดน้ำด้วยโปรแกรม Arduino[4] และส่งแจ้งเตือนสภาพน้ำผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line เมื่อคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐาน สามารถแก้ไขระบบการบำบัดน้ำเสียได้อย่างทันเวลา