เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดย่อมควบคุมผ่านโทรศัพท์ด้วยแอพพลิเคชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรมน คลังผา, จุฑามาศ บุตรน้ำเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีเชื้อโรคจำนวนมาก และฝุ่นควันในอากาศทำให้เป็นอันตราย และอาจเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ ทำให้ผู้คนจำนวนมากหันมาทานสลัด ซึ่งผักไฮโดรโปนิกส์ค่อนข้างมีราคาที่สูง ทำให้ผู้บริโภคหันมาปลูกเอง แต่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เวลา และความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากเนื่องจาก มีทั้งแมลงศัตรูพืชที่ต้องคอยกำจัดด้วยวิธีที่ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี เพื่อที่จะได้ผักปลอดสาร อีกทั้งยังมีปัจจัยทางน้ำที่ต้องควบคุมให้พอดีเนื่องจากถ้าน้ำมากไปผักก็จะรากเน่า ถ้าน้อยไปผักจะเฉาตาย ในปัจจุบันได้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ green house แต่จำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก เพราะมีลักษณะเป็นโรงเรือน ซึ่งไม่เหมาะสมกับคนที่มีพื้นที่จำกัด