การศึกษาการยับยั้งเชื้อรา Microsporum nanum ในน้ำผึ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญญดา โตประโคน, ธนัชพร พงษ์สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี อินทหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำเพื่อศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำผึ้งในการยับยั้งเชื้อรา Microsporum nanum ซึ่งพบในเซลล์ผิวหนังที่ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังในที่นี้จึงต้องการทราบว่าน้ำผึ้งสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราชนิดนี้ได้ จากการนำน้ำผึ้งมาสกัดและเลี้ยงเชื้อ Microsporum nanum เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในน้ำผึ้ง