การศึกษาการยับยั้งการทำงานของเอทิลีนโดยใช้ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ร่วมกับกระดาษจากมูลช้างที่มีส่วนผสมของถ่านกัมมันต์เพื่อชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณฑริกา เฉาะกระโทก, ภัทราพร ลาล่องคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, ธณิดา วงค์พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้า โดยการยับยั้งการทำงานของเอทิลีนโดยการใช้1-Methylcyclopropene (1-MCP) ร่วมกับกระดาษจากมูลช้างที่มีส่วนผสมของถ่านกัมมันต์ในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษจากมูลช้างที่ผสมถ่านกัมมันต์ในการเพิ่มความสามารถการยับยั้งการทำงานของสารเอทิลีนและศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์ ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการดูดซับสารเอทิลีนเพื่อชะลอความสุกของกล้วยน้ำว้าที่ผ่านการรมด้วย 1-methylcyclopropene

(1-MCP) โดยนำกล้วยน้ำว้าที่มีความสุกประมาณ 60-70% มารมด้วยสาร 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ที่ระดับความเข้มข้น 1000 ppb เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง และนำมูลช้างมาผ่านกระบวนการทำกระดาษตามวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน จากนั้นนำเยื่อกระดาษที่ได้ไปผสมกับผงถ่านกัมมันต์ในความเข้มข้น 10% 20% และ 30% ของน้ำหนักเยื่อกระดาษ จากนั้นนำเยื่อกระดาษที่ได้มาขึ้นรูป ได้เป็นกระดาษดูดซับเอทิลีน จากนั้นนำมาศึกษาประสิทธิภาพโดยทำการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(completely randomized design, CRD) ประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์ ได้แก่ ทรีตเมนต์ที่ 1 ชุดควบคุม (กล้วยน้ำว้าที่ผ่านการรมควันด้วย 1-methylcyclopropene (1-MCP) ) ทรีตเมนต์ที่ 2 กระดาษดูดซับเอทิลีนจากมูลช้างที่มีถ่านกัมมันต์ 10 % ต่อน้ำหนักของเยื่อกระดาษ ทรีตเมนต์ที่ 3 กระดาษดูดซับเอทิลีนจากมูลช้างที่มีถ่านกัมมันต์ 20 % ต่อน้ำหนักของเยื่อกระดาษ และทรีตเมนต์ที่ 4 กระดาษดูดซับเอทิลีนจากมูลช้าง ที่มีถ่านกัมมันต์ 30 % ต่อน้ำหนักของเยื่อกระดาษ ทดลอง 3 ซ้ำ ซ้ำละ 3 ผล จากนั้นนำกล้วยห่อด้วยกระดาษดูดซับเอทิลีนจากมูลช้างในแต่ละทรีตเมนต์ โดยบันทึกผลการทดลองทุกๆ 3 วัน เป็นระยะเวลาประมาณ 20 วัน และทำการบันทึกผล โดยทำการวิเคราะห์คุณสมบัติของกระดาษจากการวัดน้ำหนักมาตรฐาน ความหนาและความหนาแน่นของกระดาษ และสมบัติการดูดซึมน้ำของกระดาษสาโดยวิธีของคอบบ์ รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีระ จากการสูญเสียน้ำหนักสด การเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกกล้วยน้ำว้าโดยทำการวัด 3 จุด ได้แก่ ใกล้ขั้วผล กลางผล และปลายผล ด้วยเครื่องวัดค่าสี Colorimeter การวัดปริมาณน้ำตาลที่เปลี่ยนไปจากตอนแรก ด้วยเครื่อง Brix Refractometer และมีเกณฑ์การให้คะแนนจากการประเมินลักษณะภายนอกด้วยการสังเกต