สารเคลือบผิวเมล็ดจากสารสกัดใบสาบเสือ เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย Acidovorax avenae supsp.citrulli ที่ก่อให้เกิดโรคเน่าในระยะกล้าของแตงโม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรไพลิน รัตนสุวรรณ, นารา ยุบล, ภัททสิรินทร์ พัฒนเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริตา วรรณะศิลปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avanae subsp.citrulli ของสารสกัดจากใบสาบเสือ 2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของพอลิเมอร์แป้งข้าวเหนียวต่อสารสกัดจากใบสาบเสือ และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวเมล็ดแตงโมต่อการงอกและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avanae subsp.citrulli ทำการทดลองโดยสกัดสารสกัดจากใบสาบเสือด้วย

ตัวทำละลายน้ำกลั่น อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จากนั้นนำไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avanae subsp.citrulli ด้วยการวัดค่าบริเวณโซนใส ( clear zone ) แล้วหาอัตราส่วนระหว่างสารสกัดใบสาบเสือและพอลิเมอร์แป้งข้าวเหนียวที่เหมาะสมต่อการทำสารเคลือบผิวเมล็ดแตงโม จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวเมล็ดแตงโมในระยะต้นกล้าต่อความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Acidovorax avanae subsp.citrulli จากผลการทดลองสรุปว่า สารเคลือบผิวเมล็ดแตงโมสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avanae subsp.citrulli ที่ก่อให้เกิดโรคเน่าในระยะกล้าของแตงโมได้สูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของต้นกล้าที่นำมาทดลองทั้งหมด