สารเคลือบผิวเมล็ดจากสารสกัดใบสาบเสือ เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย Acidovorax avenae supsp.citrulli ที่ก่อให้เกิดโรคเน่าในระยะกล้าของแตงโม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรไพลิน รัตนสุวรรณ, นารา ยุบล, ภัททสิรินทร์ พัฒนเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริตา วรรณะศิลปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบผิวเมล็ดพันธุ์แตงโมด้วยสารสกัดจาก

ใบสาบเสือและพอลิเมอร์แป้งข้าวเหนียว ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli ควบคุมโรคเน่าในระยะกล้าของแตงโม ทำการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดใบสาบเสือที่สกัดด้วยน้ำกลั่นอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นำมาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli สาเหตุโรคเน่าในแตงโม ที่ผสมลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) สำหรับตรวจผลด้านค่าเฉลี่ยความกว้างบริเวณโซนใส (clear zone) ที่เกิดขึ้นรอบแผ่นกระดาษกรอง และนำไปตรวจสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวเมล็ดแตงโมต่อการงอกและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli พบว่า สารสกัดใบสาบเสือสามารถยับยั้งการเกิดแบคทีเรียใน Acidovorax avenae subsp. citrulli ได้ ด้วยค่าเฉลี่ยความกว้างใส 0.5 เซนติเมตร จากกระบวนการ MIC และ MBC สารสกัด ใบสาบเสือจะมีประสิทธิภาพมากสุดที่ความเข้มข้น 100 และพบว่าใช้พอลิเมอร์แป้งข้าวเหนียวต่อสารสกัดใบสาบเสือในอัตราส่วน 1:8 มาผสมสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยบริเวณโซนใสมากที่สุดคือ 1.4 เซนติเมตร นำเมล็ดพันธุ์แตงโมไปเคลือบด้วยวิธีการเคลือบพร้อมให้ความร้อนบริเวณด้านบน พบว่า สารเคลือบผิวเมล็ดจากสารสกัดใบสาบเสือและพอลิเมอร์แป้งข้าวเหนียวชนิดที่ใช้เคลือบเมล็ดพันธุ์แตงโมมีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avanae subsp. citrulli ร้อยละ 84 ของต้นกล้าทั้งหมด